Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Digiteekki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Digiteekki Oy
1878162-6
Rantavarintie 1 A
27820 Säkylä

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Digiteekki Oy
Auli Lepistö
050 531 5093
auli.lepisto@digiteekki.fi

Rekisterin nimi

Palveleva Pyhäjärviseutu -verkkopalvelun käyttäjien, sekä mukana olevien yritysten että palvelusta ostavien asiakkaiden, rekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Palveleva Pyhäjärviseutu -verkkopalvelun asiakkuuksien ylläpitoon sekä tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterin sisältö koostuu henkilötiedoista, yritystiedoista,

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan antamat yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Palvelujen käytöstä havainnoidut

 • maksutavat
 • ostohistoria

Yritykset

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • y-tunnus
 • myytävät tuotteet
 • pankkitili tilityksiä varten
 • myyntihistoria

Asiakasrekisteri sisältää myös muuta Palveleva Pyhäjärviseutu -verkkopalvelun asiakastoimeksiantojen suorittamiseen tarvittavaa tietoa, jota asiakas on luovuttanut Palveleva Pyhäjärviseutu -verkkopalvelun käyttöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja ja muuta asiakkaalta saatavaa tietoa kerätään rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän kyseiseen tarkoitukseen tarjoamasta Palveleva Pyhäjärviseutu -verkkopalvelun, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn valtuuttamilta tahoilta tai julkisten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä.

Asiakastietoja voidaan kerätä myös verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palveleva Pyhäjärviseutu –verkkopalvelun ylläpitoon tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn erillisellä suostumuksella Palveleva Pyhäjärviseutu -verkkopalvelun voi luovuttaa tietoa kolmannelle osapuolelle asiakastoimeksiantojen hoitamista varten. Kolmantena osapuolena toimivat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja sopimuksissa kyseisten yritysten kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Yksittäistä toimeksiantoa koskien säilytämme tietoa ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.